Til hovedinnhold

Endring i reglene for utestasjonering fra 1. juli 2022

Endringer fra 1. juli 2022

Fellesordningens styre har endret hovedregelen om hvilke arbeidstakere som omfattes av ordningen ved arbeid utenlands. Reglene for utestasjonerte arbeidstakere er også endret.

I tillegg blir kravet til medlemskap i folketrygdens pensjonsdel obligatorisk for alle arbeidstakere, både etter ny hovedregel og etter nye utestasjoneringsregler.

Endringene i reglene trådte i kraft den 1. juli 2022. Søknader med uttakstidspunkt 1. juli 2022 eller senere, blir behandlet etter nye regler.

Den utvidede hovedregelen betyr at det vil være færre arbeidstakere som anses for å være utestasjonerte etter 1. juli 2022. Bedrifter med ansatte som har vært behandlet som «utestasjonerte» etter reglene som gjaldt til og med 30. juni 2022, vil motta brev fra Fellesordningen hvor det bes om tilbakemelding om hvorvidt disse arbeidstakerne er omfattet av ny hovedregel. 

Ny hovedregel

Hovedregelen i § 2-6 første ledd om hvilke arbeidstakere som omfattes av AFP-ordningen skal nå gjelde uavhengig av om den ansatte utfører sitt arbeid i Norge eller utenlands.

Hovedregelen omfatter nå:

  • Arbeidstakere som er ansatt i  tilsluttet foretak, og har arbeidsoppgaver som ligger til en del av foretaket der tariffavtale med AFP-dekning er gjort gjeldende(Tariffavtaler være begrenset til å gjelde for f.eks. kun én eller flere utvalgte avdelinger). 
  • Arbeidstakere i tilsluttet foretak med arbeidsoppgaver som ligger til utenlandsk del av foretaket (filial eller fast driftssted, og ikke eget rettssubjekt) omfattes, jf. § 2-6 andre ledd ny siste setning, selv om tariffavtale med AFP-dekning ikke er gjort gjeldende der.

Utleie fra det tilsluttede foretaket til utenlandske foretak for å arbeide utenlands skal ikke medføre at en arbeidstaker faller ut av AFP-ordningen.

Pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygdens pensjonsdel er nå obligatorisk for alle arbeidstakere, jf. § 2-6 første ledd. Dette gjelder uansett om arbeid utføres i Norge eller utenlands.

Har bedriften ansatte uten slikt medlemskap, må dere ta kontakt med Fellesordningen for å unngå å betale for høy premie. 

Flere omfattet av hovedregelen

Det er ikke lenger behov for å søke om utestasjonering ved arbeid utenlands hvis arbeidstaker er omfattet av hovedregelen

Oppsummert er det avgjørende om arbeidstakeren under utenlandsarbeidet fortsatt er ansatt i et foretak tilsluttet AFP-ordningen, og at arbeidsforholdet er tilknyttet enten en del av foretaket der tariffavtale med AFP-dekning er gjort gjeldende, eller en utenlandsk del av foretaket. I tillegg må arbeidstakeren være medlem av folketrygdens pensjonsdel.

Ettersom slike ansatte fra 1. juli 2022 følger hovedregelen i § 2-6 første ledd, kommer ikke lenger reglene for utestasjonerte arbeidstakere til anvendelse for disse. Det skal følgelig ikke lenger søkes om utestasjonering for slike ansatte, og ikke lenger leveres utestasjoneringslister eller betales særskilt premie for gruppen.

Eksempler på arbeidsmønstre som kan komme inn under ny hovedregel er:

  • Arbeid i rotasjon til utenlandsk arbeidssted
  • Arbeid på prosjekter i utlandet
  • Enkeltstående eller faste serviceoppdrag
  • Utleie til utenlandsk selskap i utlandet, i eller utenfor konsern
Endringer for utestasjonerte

Utestasjoneringsreglene er fortsatt aktuelle for arbeidstakere som ikke omfattes av den nye hovedregelen under arbeid utenlands. Det vil typisk gjelde arbeidstakere som ansettes i et utenlandsk foretak.

Det fortsatt er slik at arbeidstakere som ansees som utestasjonerte, først vil være omfattet av AFP-ordningen hvis bedriften har søkt og fått godkjent en utestasjoneringssøknad til Fellesordningen. 

Tidligere fikk arbeidstakerne underkjent hele utestasjoneringsoppholdet om det var påbegynt før virkningstidspunktet for bedriftens søknad. Dette blir endret for alle søker om AFP med uttak fra 1. juli 2022 eller senere. Nå vil arbeidstakeren kunne få godskrevet tid fra og med virkningstidspunktet.