Til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Åpenhetsloven er en ny lov som trer i kraft 1. juli 2022. Loven stiller krav til at større virksomheter skal arbeide aktivt med å avdekke og håndtere negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Virksomhetene skal på denne bakgrunn utføre aktsomhetsvurderinger, og de skal redegjøre for disse. Aktsomhetsvurderinger skal første gang offentliggjøres innen 30. juni 2023, og deretter redegjøres for årlig.

Fellesordningen for AFP, Sluttvederlagsordningen og OU-samordningen skal etterleve pliktene som følger av åpenhetsloven.

Aktsomhets- vurderinger

Vi publiserer en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger på denne siden. Det følger av loven at aktsomhetsvurderingene er risikobaserte. Slik vi vurderer det er det forvaltningen av midlene i våre fond som potensielt kan innebære størst risiko i denne sammenheng.

Ansvarlige investeringer

Vi viser i den anledning til at det for AFP-fondet og Sliterordningsfondet allerede foreligger en vedtatt investeringsstrategi, som inneholder retningslinjer for ansvarlige investeringer (ESG-rapportering), hvor OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper inngår. Vår investeringsstrategi tar utgangspunkt i Finansdepartementets retningslinjer for Statens Pensjonsfond Utland (SPU), som er en «standard» for ansvarlige investeringer i norsk perspektiv.  Gjennom strategien utøves et aktivt eierskap gjennom våre forvaltere, hvor man forsøker å påvirke hvis det oppdages krenkelser av bl.a. sentrale FN- og ILO konvensjoner om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og eksklusjon i tilfeller av grove eller systematiske krenkelser.

Mer informasjon

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål angående hvordan Fellesordningen for AFP, Sliterordningen eller OU-samordningen arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg benytte deg av e-postadressen info@afp.no og merk overskriften på eposten med «åpenhetsloven».