Sliterordningen Bemanning

Sliterordningen – slitertillegg

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skal etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Se denne siden for informasjon om hvordan man søker og individuelle vilkår.


Foretakets tilslutning

Foretaket er tilsluttet Sliterordningen gjennom tariffavtalen. I all hovedsak er tilslutningen videreført for de foretak som var omfattet av Sluttvederlagsavtalen.

Det er et vilkår for å få slitertillegget at søker har fått innvilget AFP i privat sektor. Det er derfor et vilkår for å være tilsluttet Sliterordningen at bedriften også er tilsluttet Fellesordningen for AFP.

 

Premieplikt

Premiesatsene for Sliterordningen tilsvarer premiesatsen som var i Sluttvederlagsordningen. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift på premien. Premieplikten opphører 31.12.2023.

Arbeidstid per uke

Premiesatser per mnd
(13 – 67 år)

0 - 19 timer

Kr 12

20 - 29 timer

Kr 16

Mer enn 30 timer

Kr 20

Se regler om tilslutning og premie i Sliterordningen for fullstendig oversikt over gjeldende regler.

I forbindelse med koronasituasjonen avtalte LO og YS at 100% permitterte ikke skal inngå i premiegrunnlaget for andre kvartal 2020.