Til hovedinnhold
Hvis bedriften går konkurs eller nedbemanner

En av hovedreglene for å få AFP er at du er ansatt i minst 20 %-stilling og er reell arbeidstaker i et foretak tilsluttet AFP-ordningen på uttakstidspunktet. Dersom du blir sagt opp, og ikke utfører arbeid i oppsigelsestiden, oppfyller du i utgangspunktet ikke vilkåret om å være reell arbeidstaker.

Viktig unntak

Hvis du har fylt eller fyller 62 år i løpet av oppsigelsesperioden vil du bli ansett som ansatt og reell arbeidstaker i oppsigelsesperioden, uavhengig av hvorvidt du utfører arbeid i denne perioden. Dette innebærer at de som er eller fyller 62 år i løpet av oppsigelses-perioden ikke må arbeide i bedriften under oppsigelsesperioden for å bli vurdert som ansatt og reell arbeidstaker. Dette er derimot betinget av at du søker om AFP innenfor det som er ordinær oppsigelsestid og at du oppfyller de øvrige vilkårene for AFP innenfor oppsigelsestiden. Uttak av AFP må være i løpet av oppsigelsestiden eller senest den første i måneden etter oppsigelsestidens utløp. Med ordinær oppsigelsestid menes den oppsigelsestid som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsmiljøloven.

Særlig for personer født før 1. mars 1955

For søkere født før 1. mars 1955, stilles det krav til at årsaken til at du ikke utfører arbeid i oppsigelsestiden, skyldes at dine arbeids-oppgaver hos arbeidsgiver har opphørt. 

Viktig å merke seg

Kravet om at du må være ansatt og reell arbeidstaker i en AFP-bedrift ved uttakstidspunket, kan i mange tilfeller oppfylles ved å utsette uttaket av AFP. Dette innebærer at om du ikke oppfyller vilkåret ved ønsket uttakstidspunkt, har du mulighet til å oppfylle vilkåret senere ved å arbeide i en annen AFP-bedrift.

Viktig om sluttpakker

Mottak av sluttpakke eller andre ytelser uten motsvarende arbeidsplikt fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver i aldersspennet 59- 62 år, kan medføre at du mister retten til AFP. 

Les mer om mottak av ytelser