Til hovedinnhold
Maritime arbeidstakere tas inn i AFP-ordningen

I forbindelse med omleggingen av Pensjonstrygden for sjømenn, heves pensjonsalderen for deler av arbeidstakerne til sjøs, noe som fører til at disse vil kunne bli omfattet av privat AFP. I denne artikkelen går vi gjennom hva dette innebærer for din bedrift.

For å være tilsluttet AFP-ordningen må bedriften være omfattet av en tariffavtale med AFP-bilaget.

Tilslutning til Fellesordningen

For å kunne være omfattet av AFP-ordningen i privat sektor, må bedriften du arbeider i være omfattet av en tariffavtale med AFP-bilaget. Om du er usikker på om din arbeidsplass er tilsluttet en tariffavtale med AFP-bilaget, hør med din arbeidsgiver.

Arbeid for ikke-tilsluttet bedrift

For å kvalifisere til AFP må arbeidstakeren arbeide i minimum 20 %-stilling i en bedrift tilsluttet Fellesordningen.

Arbeid som av Fellesordningen kategoriseres som utlån eller utleie av arbeidskraft til en bedrift som ikke er tilsluttet Fellesordningen, oppfyller i utgangspunktet ikke overnevnte vilkår. Slik arbeid godskrives kun på nærmere vilkår. Se utleie av arbeidskraft.

Tilsvarende begrensninger gjelder ikke for arbeid om bord utenlandskregistrert skip (uansett farvann) eller om bord flyttbar innretning utenfor norsk sokkel, når dette arbeidet er godkjent etter spesialreglene for arbeidstakere til sjøs og på flyttbare innretninger.

Innenfor skipsfarten er det vedtatt regler som innebærer at utlåns- og utleiebegrensninger ikke gjelder for arbeid som utføres om bord norskregistrert skip (NOR og NIS).

NB! Det er ikke vedtatt et tilsvarende unntak for arbeid som utføres på flyttbare innretninger på norsk del av kontinentalsokkelen. Her gjelder hovedregelens begrensninger for godkjent utlån og utleie.

Utbetaling av pensjonsytelser fra MPK

Utbetaling av pensjon fra MPK kan være til hinder for at den enkelte arbeidstaker kvalifiserer til AFP, dersom pensjonen kommer til utbetaling i aldersspennet 59-62 år. Se mer her.

Kvalifisering for AFP

Det forhold at en arbeidstaker har vært omfattet av Fellesordningen, er ikke ensbetydende med at arbeidstakeren vil kvalifisere til AFP. Dette gjelder enten arbeidstakeren er omfattet etter hovedreglene, eller etter spesialregler for utenlandsarbeid.

For arbeidstakere omfattet etter spesialreglene for arbeid om bord utenlandskregistrert skip eller flyttbar innretning utenfor norsk sokkel, kan en merke seg at arbeidstakeren under arbeidet må være ansatt i minst 20 %-stilling i den tilsluttede bedriften. Arbeidstakeren må i tillegg være pliktig eller frivillig medlem i folketrygdens pensjonsdel.

I tillegg må de øvrige vilkår for AFP være oppfylt, herunder må det utføres arbeid av et omfang som tilsvarer minst 20 %-stilling.

Du kan lese mer om de øvrige vilkårene for AFP her.

Øvrige vilkår

For å kvalifisere til AFP, må arbeidstakere om bord skip og flyttbare innretninger både oppfylle vilkårene nevnt på denne siden, i tillegg til de øvrige vilkårene. Du kan lese mer om de øvrige vilkårene her.