Premiekalkulator

Årslønn ansatt:
100000
Kr.
Gjennomsnittelig grunnbeløp:
91740
Beregningsgrunnlag:
8260
Premiesats:
2,5%
Du må betale: Årspremie:
207,-
Kvartalspremie:
51,-
Slik fungerer kalkulatoren:

Skyv markøren mot høyre for å endre årslønnen.

Bedriftene betaler kun premie for ansattes lønn mellom 1 og 7,1 G.

I artikkelen under kan du lese mer om hvordan premien for AFP beregnes. 

Premiemodell 2011-2017 Premie

Denne siden beskriver premiemodellen som var i bruk frem til 31.12.2017.Hvordan beregner vi premien for AFP?

Premieberegningen for AFP tar utgangspunkt i ansattes lønn i foregående inntektsår. Vi beregner premier som bedriftene skal betale ut fra inntektstallene som arbeidsgiver rapporterer til Skattedirektoratet (SKD). Vi mottar tallene fra foregående år fra Skattedirektoratet i løpet av 1. kvartal hvert år.

Premien i 2017 utgjør 2,5 prosent av den enkelte ansattes lønn. Lønnselementene som inngår i premiegrunnlaget fremkommer av vedtektenes vedlegg 7. Bedriften skal bare betale premie av den delen av utbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 og 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp i foregående inntektsår. Bedriften skal ikke betale premie av lønnsutbetalinger til arbeidstakere før kalenderåret de fyller 13 år og til arbeidstakere etter det kalenderår de fylte 61 år.

Vi fakturerer de tilsluttede bedriftene kvartalsvis.

Premien fastsettes årlig av styret i Fellesordningen for AFP.

Bedrifter som har vært tilsluttet Fellesordningen før 1. januar 2011, betalte premie for å sluttfinansiere pensjonsutgifter for gammel AFP-ordning ut 2015. Se egen side om premie for den gamle AFP-ordningen.

Arbeidsgiveravgift

Bedriftene må betale arbeidsgiveravgift av premien til AFP.

Men hva med:

  • nyinnmeldte bedrifter som vi ikke har lønnsdata for?
  • ansatte som vi ikke har lønnsdata for?
  • arbeidstakere der innberettet lønnsdata gir et ufullstendig bilde av årslønnen?

Har din bedrift ansatte i disse kategoriene kan du lese mer om dette i brosjyren som du finner øverst i høyremenyen. Her har vi også satt opp talleksempler på disse ulike beregningsmetodene.

Arbeidstakere som arbeider i utlandet

Lønn til arbeidstakere som arbeider i utlandet for norske foretak tilsluttet Fellesordningen, skal normalt inngå i premiegrunnlaget.

Det er viktig å være klar over premie beregnet fra arbeid i utlandet ikke nødvendigvis medfører at ansatte opparbeider seg ansiennitet til en AFP-søknad eller regnes som ansatt og reell arbeidstaker i foretaket. For mer informasjon om arbeidstakere i utlandet, gå til siden om utestasjonering.


Korrigeringer og etterfaktureringer med gammel modell
Den gamle premiemodellen benyttes fortsatt for korrigeringer og etterfakturering for perioden før 01.01.2018. Grunnlaget for den gamle modellen finner du i vedtektene per 31.12.2017.

Premiefakta

Premiesats for 2017 er 2,5 %

Du må betale arbeids- giveravgift av premien

Premien faktureres kvartalsvis

Forfallstidspunkter er: 

1. Kvartal 30. april
2. Kvartal 31. juli
3. Kvartal 31. oktober
4. Kvartal 31. januar

Premien innbetales til Fellesordningen for AFP til kontonummer 9001 10 65200

KID-nummer og fakturakopi finnes i bedriftsportalen

AKTUelt regelverk

Styrets anledning til å bestemme hvilke lønnsinntekter som inngår i premiegrunnlaget er nedfelt i vedtektenes § 2-13 fjerde ledd.