Til hovedinnhold
Premiemodell
Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1 og 7,1G (G er grunnbeløpet i folketrygden ). Bedriften betaler premie for arbeidstakere fra og med kalenderåret de fyller 13 år, til og med kalenderåret de fyller 61 år. Premiesatsen fastsettes årlig av Fellesordningens styre.
Innberettet lønn

For å beregne AFP-premien bedriften skal betale, benytter Fellesordningen seg av lønnsdataene arbeidsgiver innberetter gjennom A-ordningen til Skatteetaten. 

Det beregnes ikke premie for ansatte som i løpet av et kalenderår har tjent mindre enn 1G. Bedriftens plikt til å betale premie for den ansatte vedvarer til året den ansatte fyller 62 år, eller en eventuell sluttdato. Aa-registeret benyttes som grunnlag for start- og sluttdato i ansettelsesforhold. 

Faktureringstidspunkt

Premiemodellen for fakturering av AFP-premie tar utgangspunkt i etterskuddsvis fakturering på faktisk innberettet lønn. 

Forfallstidspunkt for faktura for AFP-premie fra Fellesordningen vil normalt være: 

  • 31. mai (1. kvartal)
  • 31. august (2. kvartal)
  • 30. november (3. kvartal)
  • 28. februar (4. kvartal)

Faktura sendes ut ca. en måned før forfallstidspunktet. Dette innebærer at faktura for 4. kvartal vil bli sendt ut i siste del av januar etterfølgende år.

Premiesats

For 2022 er premiesatsen 2,6%

Du kan få oversikt over hvor mye AFP-premien vil være for den enkelte ansatte ved å bruke premiekalkulatoren.

Premiemodell Sliterordningen og OU-samordningen

Sliterordningen og OU-samordningen har en annen premiemodell enn AFP-ordningen. Du kan lese mer om deres premiemodell ved å trykke på linkene under.

Premiemodell Sliterordningen

Premiemodell OU-samordningen