Kapitalforvaltning Bemanning

Kapitalforvaltningsstrategi

Styret fastsatte den 6. april 2018 en revidert overordnet investeringsstrategi for AFP-fondets kapitalforvaltning gjeldende for 2018 og inntil videre. Strategien gir rammer og retningslinjer for kapitalforvaltningen og erstatter nåværende strategi. Styret legger vekt på at risikostyringen er aktiv med rutiner som sikrer at risikotagningen til enhver tid holdes innenfor vedtatte rammer.                                                                                                    

Styret i AFP-fondet ønsker å ha fokus på ansvarlige investeringer. I henhold til strategien skal Fondet påse at dets eksterne forvaltere støtter opp om prinsippene i FNs Global Compact, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I tillegg til FNs arbeidsorgansisasjon, ILOs, kjernekonvensjoner. Sist nevnte er en del av prinsippene i FNs Global Compact.


Finansiell risiko

AFP-fondet er utsatt for markedsrisiko både når det gjelder ordningens forpliktelser og ordningens eiendeler. Forpliktelsene knyttet til de livsvarige AFP-pensjoner er neddiskontert til nåverdi med en rentefaktor basert på en referanserente, den effektive renten på 10 års fastrente obligasjoner med fortrinnsrett. En endring av rentenivået vil derfor endre forpliktelsene. En reduksjon av renten vil øke forpliktelsene, mens en økning av renten vil ha motsatt effekt.

Eiendelene til ordningen, som i hovedsak består av kortsiktige plasseringer i bank, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, aksjefond og egenkapitalfinansierte eiendomsfond, vil også være påvirket av endringer i rentenivåene og aksjemarkedene internasjonalt og i Norge. En reduksjon av rentenivået vil øke verdien av rentepapirene, mens en økning av rentenivået vil medføre en reduksjon av verdien av rentepapirene. Dette betyr at svingninger i ordningens forpliktelser i en viss grad vil bli utjevnet av svingninger i verdien av rentepapirene. Da bare en andel av forpliktelsene er fondert og varigheten på forpliktelsene er mye lengre enn varigheten på renteplasseringene, vil det imidlertid være begrenset samvariasjon mellom disse svingninger.Utover risikoen ved at bedrifter avvikles eller avslutter sin tarifftilknytning, er risikoen knyttet til fremtidige premieinntekter begrenset. Etter AFP-tilskottsloven § 21 har arbeidsgiverne en forpliktelse til å fortsette premiebetalingen etter avtalens eventuelle opphør, for å dekke eventuelle fremtidige pensjonsforpliktelser som ikke er dekket av AFP-fondet.

Aktivaallokering

Strategiske og taktiske frihetsgrader i forvaltningen av AFP-fondets langsiktige eiendeler:

 

 Aktivaklasser
Minimum

Strategis fordeling

Maksimum


Pengemarkedet
18%
20%
22%

Norske pengemarkedsfond
18%
20%
22%

Obligasjonsmarkedet 22,5%
25%
27,5%

Norske obligasjonsfond
22,5%
25%
27,5%

Utenlandske obligasjonsfond*
0%
0%
10%

Aksjemarkedet 40%
45%
50%

Norske aksjefond
5%
9%
13%

Nordiske aksjefond inkl. Norge
5% 9% 13%

Globale aksjefond**)

23%
27%
31%

Eiendom 5% 10% 15%

Nordiske eiendomsfond***)
5% 10% 15%

*Valutasikret

**) Valutasikret av globale aksjefond

 strategisk 47,50 % (min 45% - maks 50%)

***) Egenkapitalfinansierte eiendomsfond