Til hovedinnhold
Kostnadsfordeling

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene til AFP-ordningen, mens foretakene som er tilsluttet ordningen dekker kollektivt 2/3.

Premien som bedriftene betaler til ordningen fastsettes slik at den er tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter til pensjon og dessuten gi grunnlag for opplegg av et pensjonsfond. Fondet skal gi tilstrekkelig sikkerhet for dekning av forventede fremtidige forpliktelser.

AFP-fondet

Fellesordningen for AFP forvalter AFP-fondet. AFP-fondet har til formål å gi tilstrekkelig dekning av forventede fremtidige AFP-forpliktelser. Forvaltningen av fondet følger en aktiv kapitalforvaltningsstrategi, fastsatt av Fellesordningens styre.

Kapitalforvaltnings-strategi

Styret i AFP-fondet legger vekt på at risikostyringen er aktiv med rutiner som sikrer at risikotagningen til enhver tid holdes innenfor vedtatte rammer. Utover dette ønsker Styret å ha fokus på ansvarlige investeringer. I henhold til kapitalforvaltningsstrategien skal Fondet påse at dets eksterne forvaltere støtter opp om prinsippene i FNs Global Compact, FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I tillegg til FNs arbeidsorganisasjon, ILOs, kjernekonvensjoner. Sistnevnte er en del av prinsippene i FNs Global Compact

SO-fondet

I tillegg til AFP-fondet, forvalter Fellesordningen Sliterordningens SO-fond. Du kan lese mer om SO-fondet her.