FELLESORDNINGEN FOR AFP

Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning for bedrifter i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og behandler søknader om AFP  fra arbeidstakere. Etter Fellesordningens vilkårsprøving sendes saken til NAV, som foretar en siste vilkårsprøving og beregner størrelse på pensjonen.
Fellesordningen krever også inn egenandeler og premie for gammel AFP. Gammel AFP utfases i årene 2011 til 2015.

Fellesordningen har kontorfellesskap og felles administrasjon med Sluttvederlagsordningen, og i de to ordningene jobber det tilsammen 31 personer.
Bedrift