Hvem er med? Hvem er med

Når bedriften får tariffavtale med AFP er hovedregelen at alle ansatte er med, uavhengig om de er fagorganisert. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger.

Gjelder tariffavtalen bare for én eller flere avgrensede enheter av et foretak (herunder geografisk adskilt) er det bare de ansatte i de tilsluttede enhetene som er omfattet.

Som arbeidsgiver må du som følge av dette betale for alle ansatte i omfattede enheter fra de fyller 13 år til og med det året de fyller 61 år. Det finnes likevel noen forhold som gjør at du kan søke fritak for enkelte grupper ansatte.

Hvem kan det søkes premiefritak for?

Det kan søkes premiefritak for følgende grupper:

  • Ansatte som er omfattet av en offentlig AFP-ordning, for eksempel gjennom KLP eller SPK
  • Ansatte som gjennom lov eller tariffavtale har en pensjonsalder lavere enn 67 år
  • Ansatte som ikke er omfattet av folketrygdens pensjonsdel

Foretak med offentlig AFP

Foretak som er tilsluttet både Fellesordningen og offentlig AFP–ordning, kan kreve at ansatte som er omfattet av den offentlige AFP–ordningen (SPK, KLP m.v.), skal være unntatt Fellesordningen. Foretakene skal sammen med søknaden sende en liste over hvilke ansatte som kreves unntatt, de må også sende inn oppdaterte lister hvis det kommer til nye ansatte som skal fritas.

Foretak som tidligere har hatt offentlig AFP–ordning kan søke Fellesordningen om at arbeidstakernes tidligere tjenestetid i foretaket skal telle med ved behandlingen av en AFP-søknad. For arbeidstakere som har fått godskrevet tidligere tjenestetid, må foretaket betale en engangspremie som svarer til hele differansen mellom full pensjon og statstilskottet.

Lavere aldersgrense enn 67 år

Ansatte som etter lov eller tariffavtale har pensjonsalder eller aldersgrense lavere enn 62 år, er ikke omfattet av AFP–ordningen. Bedrifter kan søke om at ansatte som etter lov eller tariffavtale har lavere pensjonsalder eller aldersgrense enn 67 år ikke skal omfattes av Fellesordningen. En slik søknad vil bli behandlet av styret.

Brutto- og nettolønnsordning

Det kan søkes fritak fra premieberegning for utenlandske arbeidstakere som ikke deltar i folketrygdens pensjonsdel. Disse arbeidstakerne vil ikke kunne få innvilget alderspensjon og dermed heller ikke AFP fra Fellesordningen for AFP.

Krav til søknad om fritak

Som vedlegg til søknaden må følge cd, minnepinne eller lignende elektronisk medium inneholdende en liste laget i form av excel–ark. Excel–arket skal inneholde:

  • Navn
  • Fødselsnummer (11 sifre uten punktum, bindestrek eller mellomrom)
  • Opplys i listen dersom det dreier seg om amerikansk eller kanadisk arbeidstaker.

Fritakslister skal føres slik:

Navn

Fødselsnummer

Arbeidstaker fra USA eller Canada (hvis aktuelt)

Petter Jørgensen

10148999999


Kristian Horgen

20565999999


Fredrik Borge

50958999999

Arbeidstaker fra USA

 

AKTUELT Regelverk

Fritak for ansatte med offentlig AFP er nedfelt i § 2–6 femte ledd.

Fritak for ansatte som tidligere har hatt en lavere aldersgrense enn 67 år er nedfelt i § 2–6 fjerde ledd.

Medregnet tjenestetid er nedfelt i § 2-6 niende ledd og betaling av egenandel er nedfelt i §2-13 femte ledd.